top of page

​私人會所

中國會

地址: 香港中環銀行街舊中國銀行大廈12樓

電話: (852) 2521 8888

傳真: (852) 2522 6611

設施: 圖書館, 餐廳

                                                                         

會籍資料

個人會: HK$150,000 (不可轉讓)

公司會: HK$150,000 (1位提名人) 

                HK$250,000 (2位提名人) 

                HK$340,000 (3位提名人) 

                HK$420,000 (4位提名人) 

月費: HK$1,950 

轉會費: HK$15,000 (1位提名人) 

              HK$25,000 (2位提名人) 

              HK$34,000 (3位提名人) 

              HK$42,000 (4位提名人) 

轉提名人費用: HK$1,700 

                                                                         

bottom of page